Behandling av personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Vimpelkullen AB (org-nummer 556218-8630), Vimpelkullen Fastigheter AB (org-nummer 556515-1114), KB Rubanken (org-nummer 916564-7869), Vimpelkullen Finnboda AB (org-nummer 559067-6564), och Gbg inom Vallgraven 3-4 AB (org-nummer 556724-2580), behandlar dina personuppgifter. 

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Respektive Bolag av ovan presenterade bolag är självständiga personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vilket som är personuppgiftsansvarig beror på vilket Bolag du varit kontakt med respektive vilket Bolaget du tecknat avtal med.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Hyresgästdvs. den privatperson som hyr.
 • Intressesökande, dvs. den privatperson som anmäler intresse av en hyresrätt.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är hyresgäst

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som hyresgäst:

 • Namn,
 • Personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • Identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer,
 • Förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman,
 • Kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. anhörig, god man eller förvaltare),
 • Personuppgifter rörande förbrukning och flytt av abonnemang avseende el, värme och varmvatten,
 • Personuppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan,
 • Personuppgifter nödvändiga för kontroll av otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser,
 • Personuppgifter om anställning och ekonomiska förhållande vid begäran om byte av bostad.

3.2 För dig som intressesökande

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som intressesökande:

 • Namn,
 • Personnummer,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer,
 • Inkomstuppgifter, samt
 • Personuppgift om vem du delar bostad med.

3.3 För dig som är kund eller samarbetspartner

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn,
 • Personnummer, samt
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer.

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som hyresgäst, kund eller samarbetspartner inhämtar och behandlar Vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är hyresgäst, kund eller samarbetspartner till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

4.2 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter enligt lag.

4.3 För det fall behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, så som behandling av känsliga uppgifter, inhämtar vi det separat.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1 Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2 Vi sparar uppgifter om dig som hyresgäst, kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter att avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. 

5.3 Vi sparar uppgifter om dig som har visat intresse eller har gjort en intresseanmälan på vår hemsida via vårt formulär på vår webbplats i högst 12 månader.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?

6.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller till exempel vid lägenhetsrenovering. 

7. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behandla personuppgifter inom Sverige.

8. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

8.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Vi kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. 

8.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

8.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10. Ändringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer vi informera om detta på lämpligt sätt.